กิจกรรม CSR

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เราได้มีการเริ่มดำเนินการจากสิ่งที่สามารถทำได้ก่อน เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมโลกให้ดียิ่งขึ้น

การอบรมเกี่ยวกับCSR

กิจกรรมในการดำเนินกิจการของบริษัทคุเระ ไกรน์ดิ้ง วีล ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมโลกและชุมชนในท้องถิ่น และมีการจัดกิจกรรมการอบรมต่างๆ

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุนชน

เรามีการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมอย่างใกล้ชิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนในท้องถิ่น