ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม

【ปรัชญาพื้นฐาน】

บริษัทคุเระ ไกรน์ดิ้ง วีล จำกัด มีการส่งเสริมกิจกรรมรีไซเคิลทรัพยากร,การประหยัดการใช้ทรัพยากรและการประหยัดพลังงานเป็นต้น เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมโลกให้ดียิ่งขึ้น

【นโยบายพื้นฐาน】
  1. พนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับกิจกรรม,สินค้าและบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  2. บริษัทฯตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือข้อกำหนดใดที่เกี่ยวข้อง
  3. บริษัทฯจะพยายามป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการคิดมาตรการต่างๆทั้งการรีไซเคิล,การอนุรักษ์พลังงาน,การลดปริมาณขยะ และการนำเสนอสินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
  4. บริษัทฯจะพยายามดูแลรักษาและปรับปรุงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ พร้อมกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  5. นโยบายสิ่งแวดล้อมนี้ จะมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบโดยทั่วกัน และบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าถึงนโยบายนี้ได้
KURE GRINDING WHEEL

การจัดการ

3R

การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อลดปริมาณขยะโดยใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ตามหลักการ 3R

  • Reduce-คือการควบคุมปริมาณขยะโดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบและพิจารณากระบวนการผลิตใหม่ เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่ามากที่สุด
  • Reuse-คือการควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างสูญเปล่า โดยการนำทรัพยากร เช่น บรรจุภัณฑ์สินค้าและชิ้นส่วนต่างๆกลับมาใช้ซ้ำ
  • Recycle-ขยะที่เกิดจากพื้นที่การทำงานแต่ละส่วน จะถูกแบ่งประเภทและรีไซเคิล
การลดพลังงาน

บริษัทฯมีการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าจำนวนมากในการผลิตหินเจียร เราพยายามควบคุมการใช้เชื้อเพลิงด้วยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง รวมถึงควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุโลกร้อนอีกด้วย

มาตรการการจัดการการปล่อยก๊าซ

มีการสร้างระบบดูแลมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมีและกลิ่นต่างๆ ที่อยู่ในก๊าซ
พยายามอย่างเต็มที่ในการลดมลภาวะที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ในการบำบัดและกำจัดกลิ่นที่เกิดขึ้นหลังการเผา

การควบคุมสารประกอบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต คือ สารประกอบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทคุเระโทอิชิ มีการควบคุมการใช้สารประกอบPRTRและการปล่อยก๊าซต่างๆ
มีการจัดการและวางแผนการลดปริมาณการใช้สารประกอบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้

เส้นทางเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

ปีคริสตศักราช
การจัดการของคุเระโทอิชิ
1919
ก่อตั้งสถานที่ผลิตหินเจียรคุเระ
1965
เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัทคุเระ ไกรน์ดิ้ง วีล จำกัด
1999
จัด「ประชุมสิ่งแวดล้อม」ทุกเดือน
2000
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการรีไซเคิลทรัพยากร
เริ่มต้นโรงงานรีไซเคิล
2001
ได้รับการรับรองผู้ประกอบการกำจัดขยะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการรีไซเคิล
2002
จัดตั้งศูนย์สควบคุมสิ่งแวดล้อม
2003
กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมและประกาศสู่ภายนอก
กำหนดโปรแกรมจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นเป้าหมายสิ่งแวดล้อมในระยะกลางและระยะยาว
จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
โรงงานคุเระและเขตพื้นที่คุเระได้รับการรับรองISO14001
2004
ได้รับ「หนังสือรับรอง」ตามระบบรับรองการทำลายขยะอุตสาหกรรม
2005
โรงงานชิบะได้รับการรับรองISO14001
2008
คุเระโทอิชิ ไต้หวัน ได้รับการรับรองISO14001