บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 1. บริษัทฯ ได้กำหนดกฎระเบียบภายในบริษัทเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นๆในการได้มา・ใช้งาน・ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาซึ่งกฎระเบียบที่กำหนด
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล จะถูกใช้ในขอบเขตที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้แล้วเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นได้ นอกจากนี้ ได้กำหนดมาตรการลงโทษ หากมีการนำข้อมูลไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้
 3. มีการติดตั้งSSL(Secure Sockets Layer)ในระบบเครือข่ายของบริษัทในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานที่ไม่ถูกต้อง,การสูญหาย,ความเสียหาย,การรั่วไหลของข้อมูล ร่วมกับมาตรการการป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมต่อข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในด้านเทคนิคและด้านโครงสร้าง
 4. กรณีที่มีการร้องขอจากเจ้าของข้อมูลให้เปิดเผย,แก้ไข,ระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจะปฏิบัติตามภายในเวลาที่สมเหตุสมผล หลังจากที่ได้ตรวจสอบกับเจ้าของข้อมูลแล้ว
 5. บริษัทฯจะมีการทบทวนกฎระเบียบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ เพื่อให้ทันเหตุการณ์และสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายอื่นใดที่ประเทศกำหนดขึ้นเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
 6. การใช้งานเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ จะมีการใช้คุ้กกี้(Cookie)เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการ คุ้กกี้(Cookie)คือ ข้อมูลประเภทหนึ่งที่ถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ Cookieที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะถูกใช้เพื่อการส่งข้อมูลอย่างเหมาะสม
 7. กรณีที่ต้องการปรึกษาหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อทางช่องทางต่อไปนี้

【ช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล】
บริษัทคุเระโทอิชิ จำกัด ฝ่ายธุรการ ส่วนรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล
2-1-5 Hamamatsu-Cho Minato-Ku Tokyo
โทร 03-3432-4121
FAX 03-3432-4118

หัวข้อประกาศตาม「กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล」

บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้ ตาม「กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล」

1. หัวข้อเกี่ยวกับการประกาศวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
 1. วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เอกสาร(กฎหมายมาตรา18วรรคที่1)
  กรณีที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกลงในเอกสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล จะต้องมีการแจ้งวัตถุประสงค์ ณ เวลานั้นๆ(กฎหมายมาตรา18วรรคที่2)
  กรณีที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาโดยนอกเหนือจากข้างต้น จะมีการจัดการการใช้งานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้(กฎหมายมาตรา18วรรคที่1)

  【การแบ่งประเภทและวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล】

  1. ข้อมูลลูกค้า
   ข้อมูลสินค้า,บริการที่สั่งซื้อ,การให้ข้อมูล,การเรียกเก็บเงิน,การชำระเงิน,รวมถึงข้อมูล,สินค้า,บริการของบริษัทฯ
  2. ข้อมูลมอบหมายจ้างงาน
   การแจ้งรายละเอียดงาน,การเรียกเก็บเงิน,การชำระเงิน
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสอบถาม・การร้องเรียน
   การตรวจสอบรายละเอียด/การตอบคำถามต่อข้อร้องเรียนหรือการติดต่อสอบถาม
  4. ข้อมูลพนักงาน(รวมถึงพนักงานชั่วคราวและพนักงานที่ลาออกแล้ว)
   การแจ้งรายละเอียดงาน,การดูแลจัดการของฝ่ายบุคคล
  5. ข้อมูลผู้สมัครงาน
   การพิจารณาและการตกลงจ้างงาน,การดูแลจัดการของฝ่ายบุคคล
 2. วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการมอบหมายจ้างงาน(กฎหมายมาตรา18วรรคที่1,กฎหมายมาตรา23วรรคที่4ข้อที่1)

  【การแบ่งประเภทและวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล】
  ใช้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 3. การได้รับข้อมูลมาจากการเข้ารวบกิจการ,แบ่งกิจการ,รับช่วงต่อกิจการ(กฎหมายมาตรา23วรรคที่4ข้อที่2)
  กรณีที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเข้ารวบกิจการ,แบ่งกิจการ,รับช่วงต่อกิจการ ข้อมูลนั้นๆจะถูกใช้ในขอบเขตที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ก่อนการเข้ารวบกิจการ,แบ่งกิจการ,รับช่วงต่อกิจการ

 4. หัวข้อเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ร่วมกัน(กฎหมายมาตรา23วรรคที่4ข้อที่3,กฎหมายมาตรา23วรรคที่5)
  ปัจจุบัน ยังไม่มีการรับข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

2. หัวข้อที่เจ้าของข้อมูลควรทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบครอง(กฎหมายมาตรา24วรรคที่1)

วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯครอบครองนั้น จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ1(1)

3. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลลที่สาม(กฎหมายมาตรา23วรรคที่2・วรรคที่3)

บริษัทฯจะดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากเจ้าของข้อมูลอย่างเหมาะสม และจะไม่ส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่สามก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล ยกเว้น กรณีดังต่อไปนี้

 1. กรณีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

 2. กรณีที่มีความจำเป็นในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน แต่เจ้าของข้อมูลอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถให้การอนุญาตได้

 3. กรณีที่มีความจำเป็นในการพัฒนาสาธารณสุข หรือเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุตร แต่เจ้าของข้อมูลอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถให้การอนุญาตได้

 4. กรณีที่มีความจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานราชการหรือผู้รับมอบหมายงานจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แต่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้จากการได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล

4. ชื่อหน่วยงานและช่องทางติดต่อผู้รับผิดชอบดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทคุเระโทอิชิ จำกัด ฝ่ายธุรการ ส่วนรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล
โทร 03-3432-4121 (เวลาทำการ 9:30~17:30 , ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของบริษัทฯ)

5. หัวข้อเกี่ยวกับการดำเนินการตามการร้องขอ เช่น การเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น (กฎหมายยมาตรา 32)

บริษัทฯ จะดำเนินการตามการร้องขอจากเจ้าของข้อมูลหรือตัวแทนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เปิดเผย,แก้ไข,เพิ่มเติม,ลบ,ระงับการใช้งาน,การส่งต่อยังบุคคลอื่น เป็นต้น (ต่อไปเรียกว่า「การเปิดเผยข้อมูล」) กรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล จะต้องดำเนินการร้องขอไปยังช่องทางการร้องขอตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

 1. วิธีการร้องขอ
  ●ผู้ที่สามารถร้องขอการเผิดเผยข้อมูลได้
  ผู้ที่สามารถร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลได้ ต้องเป็นเจ้าของข้อมูล,ตัวแทนโดยชอบธรรมทางกฎหมายและตัวแทนที่ได้กำหนดขึ้น
  ●วิธีการรับเรื่องร้องขอ
  กรุณาส่งเอกสารที่จำเป็นดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการร้องขอ กรุณาติดต่อสอบถามวิธีการไปยังช่องทางการร้องขอ
  ●เอกสารที่จำเป็น
  1. คำร้องขอเปิดเผยข้อมูล(ไม่มีการกำหนดรูปแบบ แต่ต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ รายละเอียดการร้องขอ,ชื่อ,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์)
  2. เอกสารแสดงตัวตนของเจ้าของข้อมูล (สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ใบขับขี่,ทะเบียนราษฎร์,หนังสือเดินทาง เป็นต้น )
   กรณีที่เป็นการร้องขอโดยตัวแทน(ตัวแทนโดยชอบธรรมทางกฎหมายและตัวแทนที่ได้กำหนดขึ้น) กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
  3. เอกสารตรวจสอบสิทธิ์ตัวแทน:
   [กรณีตัวแทนโดยชอบธรรมทางกฎหมาย] สำเนาเอกสารที่สามารถตรวจสอบสิทธิ์การเป็นตัวแทนได้ เช่น ทะเบียนบ้าน เป็นต้น
   [กรณีตัวแทนที่ได้กำหนดขึ้น] ใบมอบอำนาจ(ที่มีการลงนามหรือประทับตราของเจ้าของข้อมูล)และเอกสารรับรองตราประทับของเจ้าของข้อมูล(เอกสารออกไม่เกิน3เดือน)
  4. เอกสารแสดงตัวตนของตัวแทน (สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ใบขับขี่,ทะเบียนราษฎร์,หนังสือเดินทาง เป็นต้น )
 2. ค่าธรรมเนียม ฟรี

 3. ข้อควรระวังอื่นๆ
  ●ข้อควรระวังเกี่ยวกับเอกสารของเจ้าของข้อมูลและเอกสารของตัวแทน
  กรณีเอกสารมีการระบุรายละเอียดบางอย่าง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสำมะโนครัว,ข้อมูลการรักษา ให้ลบรายละเอียดส่วนนั้นออกก่อน แล้วค่อยส่งเอกสาร
  ●กรณีไม่สามารถทำตามข้อร้องขอ เช่น การร้องขอเปิดเผยข้อมูลได้
  ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการทำตามข้อร้องขอ เช่น การร้องขอเปิดเผยข้อมูล ดังนั้นจึงขออภัยในความไม่สะดวก โดยจะมีการแจ้งให้ทราบถึงเหตุผลในการปฏิเสธคำร้องขอทุกครั้ง
  1. กรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องขอได้ เช่น เจ้าของข้อมูลส่วนตัวหรือตัวแทน เป็นต้น
  2. กรณีที่สิ่งที่ร้องขอไม่ตรงกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่
  3. กรณีที่การร้องขอก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,ทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่สาม
  4. กรณีที่การร้องขอก่อให้เกิดผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
  5. กรณีที่การร้องขอละเมิดต่อกฎหมายอื่นๆ

  ●วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล จะต้องถูกใช้ในขอบเขตที่จำเป็นเท่าที่ร้องขอเท่านั้น และจะไม่มีการส่งคืนเอกสารที่ส่งมาเพื่อใช้ในการดำเนินการร้องขอ เมื่อการตอบรับต่อการร้องขอแล้วเสร็จ จะมีการจัดการหรือทำลายเอกสารดังกล่าวอย่างเหมาะสม

 4. ช่องทางการร้องขอ
  บริษัทคุเระโทอิชิ จำกัด ฝ่ายธุรการ ส่วนรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล
  2-1-5 Hamamatsu-Cho Minato-Ku Tokyo 105-0013