Single-point Dresser / BC Dresser


การนำไปใช้

●การลับหน้าหินและการตกแต่งหน้าหินของหินเจียร

単石ドレッサ/BCドレッサ

จุดเด่นพิเศษ