ข้อที่ 1 (การนำเงื่อนไขการใช้งานมาใช้)
 1. 1เงื่อนไขฉบับนี้ถูกนำมาใช้สำหรับกรณีที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 「เว็บไซต์นี้」)ที่บริษัท Kure Grinding Wheel จำกัด(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า「บริษัทเรา」)เป็นผู้ให้บริการ
 2. สำหรับผู้ที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า「ผู้ใช้งาน」)จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้
 3. ึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ยอมรับกับเรื่องที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้
ข้อที่ 2 (การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฉบับนี้)
 1. บริษัทเราสามาถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเงื่อไขฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทเรา
 2. เงื่อนไขการใช้งานหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนั้น จะเริ่มมีผลตั้งแต่เวลาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ ยกเว้นกรณีที่บริษัทระบุเป็นพิเศษ
 3. กรณีที่ใช้งานเว็บไซต์นี้หลังจากที่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว จะถือว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดที่ระบุในเงื่อนไขการใช้งานหลังเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
ข้อที่ 3 (สมาชิก)
 1. สมาชิกคือ ผู้ใช้งานที่สมัครการใช้งานบริการ(ต่อไปจะเรียกว่า 「บริการของสมาชิก」)กับบริษัทเรา ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการบริการการจัดเก็บ, การสื่อสาร, การแลกเปลี่ยน, การนำเสนอข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ และเป็นผู้ใช้งานที่ได้รับการอนุมัติหลังจากที่บริษัทเราได้ทำการตรวจสอบและขั้นตอนอื่นๆตามความจำเป็น
 2. สำหรับการใช้งานบริการของสมาชิกนั้น สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือให้บุคคลที่3ยืมสิทธิ์ได้ หรือไม่สามารถให้บุคคลที่3ใช้งานบริการของสมาชิกได้
ข้อที่ 4 (การแจ้งการเปลี่ยนแปลง)
 1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการลงทะเบียนกับบริษัทเรา สมาชิกจะต้องแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้กับทางบริษัทเราทราบทันที
 2. กรณีที่ไม่มีการแจ้งตามหัวข้อที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ทางบริษัทจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าทางสมาชิกจะเสียเปรียบก็ตาม
ข้อที่ 5 (ค่าธรรมเนียมการใช้งานบริการของสมาชิก)

สามารถใช้งานบริการของสมาชิกได้ฟรี

ข้อที่ 6 (การมอบIDและPassword และความรับผิดชอบในการควบคุม)
 1. ทางบริษัทเราจะออกIDและPasswordให้กับทางสมาชิก พร้อมกันกับมอบสิทธิ์สมาชิกของบริการสมาชิก
 2. สมาชิกไม่สามารถเปิดเผย, ให้ยืม, ถ่ายโอนIDและPasswordที่บริษัทออกให้แก่บุคคลที่3
 3. สมาชิกจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการและการใช้งานIDและPassword
 4. กรณีที่สมาชิกลืมหรือถูกขโมยIDและPassword จะต้องรีบแจ้งกับทางบริษัทเราทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นๆ
  อีกทั้ง การใช้งานบริการสมาชิกที่กำหนดโดยIDและPasswordดังกล่าว จะถือว่ากำหนดโดยสมาชิก
ข้อที่ 7 (ข้อห้ามการใช้งานที่นอกเหนือวัตถุประสงค์)
 1. สมาชิกสามารถใช้งานเอกสารที่ได้รับผ่านบริการสมาชิก ได้เฉพาะการใช้งานภายในเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถใช้งานโดยเกินขอบเขตวัตถุประสงค์ของการใช้งานภายใน เช่น การCoppyเอกสาร, การเผยแพร่สู่สาธารณะ, การตีพิมพ์ และการแจกจ่ายที่บริษัทไม่อนุญาต เป็นต้น
 2. สมาชิกไม่สามารถให้บุคคลที่3กระทำการฝ่าฝืนหัวข้อที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้
ข้อที่ 8 (รายละเอียดข้อห้าม)
 1. การกระทำที่ละเมิดทรัพย์สินทางทางปัญญาของสิทธิเครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ในสิทธิบัตรของบริษัทเราหรือบุคคลที่3 หรือการกระทำที่อาจจะละเมิดสิทธิ
 2. การกระทำที่ละเมิดสิทธิในภาพถ่ายหรือเกียรติยศ, ความเป็นส่วนตัว, ทรัพย์สินของบริษัทเราหรือบุคคลที่3 หรือการกระทำที่อาจจะละเมิดสิทธิ
 3. การกระทำที่ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับผ่านบริการสมาชิกในวัตถุประสงค์เชิงพานิชย์กับบุคคลที่3
 4. การกระทำที่ใช้งานบริการสมาชิกและเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีที่นอกเหนือจากที่บริษัทเราอนุญาต
 5. การกระทำที่เป็นการแจกจ่ายหรือส่งต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 6. การกระทำที่ขัดขวางการดำเนินงานของบริการสมาชิกและเว็บไซต์นี้
 7. การกระทำที่ละเมิดกฎหมายอื่นๆ
ข้อที่ 9 (การชดเชยค่าเสียหาย)

กรณีที่ผู้ใช้งานหรือสมาชิกทำให้บุคคลที่3เกิดความเสียหายจากการละเมิดเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ใช้งานหรือสมาชิกจะต้องชดใช้ค่าเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากสาเหตุการละเมิดเงื่อนไขฉบับนี้ต่อผู้ที่ได้รับความเสียหาย

ข้อที่ 10 (การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบริการสมาชิก)

บริษัทเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบริการสมาชิกโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกรับทราบล่วงหน้า

ข้อที่ 11 (การหยุดชั่วคราวชั่วคราวของการบริการสมาชิกและการเสนอข้อมูลในเว็บไซต์นี้)
 1. บริษัทเราอาจจะหยุดการให้บริการสมาชิกและการเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ชั่วคราวโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับทางสมาชิกทราบล่วงหน้า ในกรณีที่สอดคล้องกับเหตุผลหรือเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
  1. เมื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องตามแผนที่กำหนดไว้ หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
  2. เมื่อสายการสื่อสาร, พลังงานไฟฟ้าที่บริษัทเราใช้งานอยู่ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว
  3. เมื่อไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากอัคคีภัย หรือไฟฟ้าดับ เป็นต้น
  4. กรณีที่มีคำแนะนำหรือการร้องขอ เช่น การจำกัดการสื่อสารตามคำแนะนำ/กฎหมาย เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว, ไต้ฝุ่น, น้ำท่วม, สึนามิ เป็นต้น อีกทั้งมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หรือเมื่อบริษัทพิจารณาตามความจำเป็น
  5. มื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ในทางเทคนิคอื่น ๆ
 2. แผ่นดินไหวพายุไต้ฝุ่น, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ เกิดขึ้นเช่นสึนามิและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามคำขอของข้อ จำกัด ของการสื่อสารตามกฎหมายระเบียบและคำแนะนำถ้ามีการเรียนการสอน
ข้อที่ 12 (การระงับบริการสมาชิก)

บริษัทอาจจะมีการระงับบริการสมาชิก หลังจากที่แจ้งให้สมาชิกทราบนอกเหนือการบริการสมาชิก ซึ่งจะมีช่วงระยะเวลาแจ้งให้ทราบก่อนถึงช่วงเวลาระงับ

ข้อที่ 13 (การยกเลิกการเป็นสมาชิก)

กรณีที่สมาชิกต้องการจะยุติการใช้งานบริการสมาชิก (ต่อไปจะเรียกว่า「ยกเลิกการเป็นสมาชิก」)จะต้องแจ้งให้กับทางบริษัทเราทราบตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้

ข้อที่ 14 (การลบรายชื่อออก)

กรณีที่สมาชิกเข้าข่ายกับเหตุการณ์หรือเหตุผลดังต่อไปนี้ ซึ่งทางบริษัทเราสามารถระงับการใช้งานIDนั้น หรือลบรายชื่อออกจากสมาชิกได้โดยที่ไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งหรือเตือนให้ทราบล่วงหน้า

 1. กรณีที่มีการแจ้งข้อมูลเท็จตอนที่ใช้งาน
 2. กรณีที่ใช้งานIDหรือPasswordไม่ถูกต้อง
 3. กรณีที่ละเมิดเงื่อนไขฉบับนี้
 4. กรณีอื่นๆ ที่ทางบริษัทพิจารณาจากดุลยพินิจว่าไม่เหมาะสมในฐานะที่เป็นสมาชิก
ข้อที่ 15 (ข้อยกเว้น)
 1. ทางบริษัทจะไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับความจริง, ความใหม่, การมีประโยชน์, ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้หรือบริการสมาชิก ไม่ว่ากรณีที่เกิดผลใดๆจากการดำเนินงานที่ทางผู้ใช้งานหรือสมาชิกทำให้เกิดขึ้นหรือพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้หรือบริการสมาชิก ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบสิ่งเหล่านี้
 2. ทางบริษัทจะไม่รับประกันใดๆต่อผลการเข้าถึง หรือการนำเสนอที่มีความน่าเชื่อถือของการบริการสมาชิก
ข้อที่ 16 (การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)

ทางบริษัทเราจะมีการจัดการที่ถูกต้องตาม 「นโยบายความเป็นส่วนตัว」ซึ่งจะกำหนดข้อมูลส่วนตัวด้วยช่องทางอื่น เช่น Mail Address หรือชื่อที่ได้รับแจ้งจากสมาชิกหรือผู้ใช้งานในตอนที่ใช้งานบริการสมาชิกหรือเว็บไซต์นี้

ข้อที่ 17 (การระบุแหล่งที่มาของทรัพย์สินทางปัญญา)

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ เอกสาร, Software, แผนภาพ, และข้อมูลทั้งหมดของบริการสมาชิกและเว็บไซต์นี้ เป็นต้น ทางบริษัท จะระบุแหล่งที่มาผู้ให้บริการข้อมูลแก่บริษัทเรา

ข้อที่ 18 (ขอบเขตอำนาจตามการตัดสินใจ)

กรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินคดีเกี่ยวกับข้อโต้แย้งใดๆที่เกี่ยวข้องการบริการสมาชิก, เว็บไซต์นี้และเงื่อนไขฉบับนี้ กฎหมายที่บังชับใช้ของเงื่อนไขฉบับนี้ จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลในศาลแขวงโตเกียวแต่เพียงแห่งเดียวตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น