การอบรมด้านความปลอดภัย

การอบรมพิเศษด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงาน มาตรา59 วรรค3 กำหนดไว้ว่า 「ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการอบรมพิเศษเกี่ยวกับการทำงานที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดให้เกิดอันตรายเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของแรงงาน」
ตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงาน มาตรา36วรรค1 กำหนดไว้ว่า「งานเปลี่ยนหินเจียรหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการทดลองการทำงานของเครื่องจักร」เป็นงานอันตรายหรือก่อให้เกิดอันตรายได้
ดังนั้นผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการอบรมพิเศษเกี่ยวกับงานเปลี่ยนหินเจียรหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการทดลองการทำงานของเครื่องจักรเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของแรงงาน」

ข้อบังคับเรื่องการอบรมพิเศษด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

(ประกาศ กรมแรงงาน ฉบับที่ 92 วันที่ 30 กันยายน 1972)

(การอบรมพิเศษเกี่ยวกับการทำงาน เช่น การเปลี่ยนหินเจียร)

ข้อที่ 1

ข้อที่ 1 ตามมาตรา59 วรรค 3 (ต่อไปเรียกว่า”การอบรมพิเศษ”)เรื่องกฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงาน(กฎหมายปี1972ฉบับที่ 57 ต่อไปเรียกว่า”กฎหมาย”)เกี่ยวกับข้อบังคับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานงานเปลี่ยนหินเจียรสำหรับเครื่องเจียรไนหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการทดลองการทำงานของเครื่องจักรซึ่งเป็นหนึ่งในงานที่ถูกระบุไว้ในข้อบังคับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามันแรงงาน มาตราที่36วรรคที่1(ต่อไปเรียกว่า”ข้อบังคับความปลอดภัย” ในการอบรมพิเศษนั้น ต้องทำการอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

2、การอบรมเชิงทฤษฎี จะทำการอบรมในหัวข้อรายละเอียด ขอบเขตและเวลา ตามตารางดังต่อไปนี้

หัวข้อ ขอบเขต เวลา
ความรู้เกี่ยวกับแท่นเจียรสำหรับเครื่องเจียรไน,หินเจียรสำหรับเครื่องเจียรไน,อุปกรณ์ติดตั้ง ต่างๆ ประเภท โครงสร้างและวิธีการใช้งานแท่นเจียรสำหรับเครื่องเจียรไน
ประเภท,โครงสร้าง,ป้าย,ระดับความปลอดภัย,วิธีการใช้งานของหินเจียรสำหรับเครื่องเจียรไน,อุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกัน,น้ำยาหล่อลื่น
4 ชั่วโมง
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งหินเจียรสำหรับเครื่องเจียรไนและการทดสอบการเดินเครื่องจักร การตรวจสอบความสอดคล้องกันของแท่นเจียรและหินเจียรสำหรับเครื่องเจียรไน
การตรวจสอบลักษณะภายนอกของหินเจียรสำหรับเครื่องเจียรไน วิธีการติดตั้งและแรงในการขันอุปกรณ์สำหรับกากเคาะทดสอบเสียง วิธีการรักษาบาลานซ์ วิธีการทดสอบการเดินเครื่อง
2 ชั่วโมง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย,กฎบังคับใช้ของกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงาน(บังคับเมื่อปี 1972 ฉบับที่308 ต่อไปเรียกว่า”ข้อบังคับ”) และหัวข้อที่เกี่ยวข้องในกฎความปลอดภัย 1 ชั่วโมง

3 การอบรมเชิงปฏิบัติตามข้อที่ 1 คือการอบรมที่เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งหินเจียรและการทดสอบการเดินเครื่อง เป็นเวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไป

ข้อที่ 2

การอบรมพิเศษเกี่ยวกับงานเปลี่ยนหินเจียรสำหรับการเจียรแบบอิสระหรือการทดสอบการเดินเครื่องเมื่อเปลี่ยนหินเจียรรซึ่งเป็นหนึ่งในงานที่ถูกระบุไว้ในข้อบังคับความปลอดภัย มาตราที่36วรรคที่1 ในการอบรมพิเศษนั้น ต้องทำการอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

2、การอบรมเชิงทฤษฎี จะทำการอบรมในหัวข้อรายละเอียด ขอบเขตและเวลา ตามตารางดังต่อไปนี้

หัวข้อ ขอบเขต เวลา
ความรู้เกี่ยวกับแท่นเจียรสำหรับการเจียรแบบอิสระ,หินเจียรสำหรับการเจียรแบบอิสระ,อุปกรณ์ติดตั้ง ต่างๆ ประเภท โครงสร้างและวิธีการใช้งานแท่นเจียรสำหรับการเจียรแบบอิสระ
ประเภท,โครงสร้าง,ป้าย,ระดับความปลอดภัย,วิธีการใช้งานของหินเจียรสำหรับการเจียรแบบอิสระ,อุปกรณ์ติดตั้ง,อุปกรณ์ป้องกัน,น้ำยาหล่อลื่น
二時間
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งหินเจียรสำหรับการเจียรแบบอิสระและการทดสอบการเดินเครื่องจักร การตรวจสอบความสอดคล้องกันของแท่นเจียรและหินเจียรสำหรับการเจียรแบบอิสระ
การตรวจสอบลักษณะภายนอกของหินเจียรสำหรับการเจียรแบบอิสระ วิธีการติดตั้งและแรงในการขันอุปกรณ์สำหรับกากเคาะทดสอบเสียง วิธีการรักษาบาลานซ์ วิธีการทดสอบการเดินเครื่อง
1 ชั่วโมง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย,กฎบังคับใช้และหัวข้อที่เกี่ยวข้องในข้อบังคับความปลอดภัย 1 ชั่วโมง

3、การอบรมเชิงปฏิบัติตามข้อที่ 1 คือการอบรมที่เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งหินเจียรสำหรับการเจียรแบบอิสระ และการทดสอบการเดินเครื่อง เป็นเวลา 2 ชั่วโมงขึ้นไป