กฎหมายเกี่ยวกับงานเจียระไน

กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงาน (ย่อ) (กฏหมายเลขที่57 วันที่8 เดือนมิถุนายน ปี1974)

บทที่ 1 บททั่วไป

(วัตถุประสงค์)
มาตรา1 กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมพร้อมกันกับการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยการผลักดันมาตรการในเชิงแผนภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันต่างๆ เช่น การสร้างมาตรฐานการป้องกันภัยอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน, การสรุปโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนและการพัฒนามาตรการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร เป็นต้นควบคู่ไปกับกฎหมายมาตรฐานแรงงาน (กฎหมายเลขที่49 ปีโชวะที่22 (ค.ศ.1947))

(หน้าที่ของผู้ประกอบการ)
มาตรา3 ผู้ประกอบการไม่ได้มีหน้าที่เพียงรักษามาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุในงานตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น แต่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ปฏิบัติงานผ่านการสร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขแรงงาน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องให้ความร่วมมือในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานที่รัฐบาลดำเนินการด้วย
2-3 (เว้น)
มาตรา4 ผู้ใช้แรงงานจะต้องพยายามให้ความร่วมมือในมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุในงานซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นดำเนินการ เพิ่มเติมจากการปฏิบัติตามข้อบังคับในการป้องกันอุบัติเหตุในงานเดิมอยู่แล้ว

บทที่5 ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับเครื่องจักร, วัตถุอันตรายและสารเคมีร้ายแรง

(ข้อจำกัดการย้าย)
มาตรา 42 สิ่งของที่ระบุไว้โดยคำสั่งคณะรัฐมนตรี ในบรรดาของที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่เสี่ยงอันตรายหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพตามที่ระบุในตารางเสริมที่2 , ของที่ใช้ในงานที่เสี่ยงอันตรายหรือของที่ใช้สำหรับการป้องกันอันตรายหรือป้องกันการเสียสุขภาพ เช่นเครื่องจักรอื่นๆนอกเหนือจากเครื่องจักรพิเศษ ถ้าไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยหรือมีมาตรฐานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นกำหนด จะไม่สามารถย้าย หรือ ให้เช่ายืม หรือ ติดตั้งได้

ตารางเสริมที่2 (เกี่ยวกับมาตรา 42)
1. เครื่องโรลเลอร์นวดยาง, ยางผสมหรือเรซินผสมและระบบหยุดฉุกเฉินอื่นๆ
2. ภาชนะรับแรงดันประเภทที่2 (เป็นภาชนะรับแรงนอกเหนือประเภทที่1 ตามที่กฤษฎีกากำหนด, เช่นเดียวกันกับตารางต่อไปนี้)
3. หม้อไอน้ำขนาดเล็ก
4. ภาชนะรับแรงดันขนาดเล็ก (เป็นภาชนะรับแรงดันประเภทที่1 ตามที่กฤษฎีกากำหนด, เช่นเดียวกันกับตารางต่อไปนี้)
5. ระบบความปลอดภัยที่เครื่องปั๊มขึ้นรูปหรือการเฉือน
6. อุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้าที่มีโครงสร้างกันระเบิด
7. ระบบป้องกันการเกินพิกัด(Over Load)ของเครนหรือเครนแบบเคลื่อนที่ได้
8. หน้ากากกันฝุ่น
9. หน้ากากกันสารพิษ
10. เลื่อยวงเดือนสำหรับเลื่อยวัสดุไม้และระบบป้องกันสะท้อนกลับหรือระบบป้องกันการสัมผัสเฟือง
11.เครื่องเครื่องปั๊มขึ้นรูปที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
12. ระบบป้องกันไฟฟ้าช็อตอัตโนมัติในเครื่องเชื่อมอาร์คไฟฟ้ากระแสสลับ
13. อุปกรณ์นิรภัยสำหรับฉนวนกันความร้อน
14. เครื่องป้องกันสำหรับฉนวนกันความร้อน
15. หมวกป้องกันภัย

มาตรา43 วัตถุที่ไม่มีมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ในกฎหมายกระทรวงแรงงานและสวัสดิการในชิ้นส่วนที่ต้องควบคุมความเร็ว หรือชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง หรือที่ยื่นออกมาในส่วนที่ปฏิบัติงาน เช่น เครื่องจักรมราขับเคลื่อนด้วยพลังงาน จะไม่ได้รับอนุญาตให้ย้าย หรือ ให้เช่ายืม หรือ แสดงเจตจำนงการย้ายหรือให้เช่ายืม

บทที่6 มาตราการเกี่ยวกับงานของผู้ใช้แรงงาน

(การอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)
มาตรา59 ผู้ประกอบการจะต้องจัดการอบรมให้ความรู้ต่อผู้ใช้แรงงานเมื่อมีการจ้างงาน เพื่อให้มีความรู้เรื่องความปลอดภัยหรืออาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขององค์กรนั้น ตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

2. ข้อกำหนดวรรคก่อนกำหนดใช้เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงาน
3. เมื่อผู้ประกอบการจัดงานให้ผู้ใช้แรงงานปฏิบัติงานที่อันตรายหรือมีความเสี่ยงต่อสารพิษตามที่กำหนดในข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ จะต้องจัดอบรมให้ความรู้เฉพาะทางด้านความปลอดภัยหรืออาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นให้กับผู้ใช้แรงงานตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

กฤษฎีกากฎหมายแรงงาน,ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (เว้น) (กฤษฎีกาหมายเลข318 วันที่ 19 สิงหาคม ปีโชวะ 47 (ค.ศ.1972))

(มาตรฐานที่รัฐมนตรีแรงงานและสวัสดิการกำหนดหรือเครื่องจักรต่างๆที่พึงมีระบบความปลอดภัย)
มาตรา13 1-2 (เว้น)
3. เครื่องจักรต่างๆ ตามที่กำหนดในกฤษฎีกามาตรา 42 ให้เป็นเครื่องจักรที่จะพูดถึงต่อไปนี้ (ไม่นับกรณีที่ไม่มีการใช้งานภายในราชอาณาจักรอย่างชัดเจน)
1. (เว้น)
2. เครื่องเจียร, หินเจียรและฝาครอบหินเจียร
3 – 34 (เว้น)

ข้อกำหนดด้านแรงงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ย่อ) (กฎกระทรวงแรงงานลงวันที่ 30 กันยายน ปีโชวะที่ 47 (ค.ศ.1970) ฉบับที่32)

การปรับปรุงครั้งที่ 1 กฎทั่วไป

บทที่3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องจักรต่างๆ, วัตถุอันตรายและสารเคมีอันตราย

วรรคที่1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องจักรต่างๆ

(มาตรการป้องกันส่วนที่ยื่นออกมาด้านบนส่วนที่เคลื่อนไหวได้)
มาตรา 25 มาตรการสำหรับป้องกันตามที่ระบุในกฎหมายกระทรวงแรงงานและสวัสดิการมาตรา43 มีดังต่อไปนี้
1. ส่วนที่ยื่นออกมาทางด้านบนส่วนที่เคลื่อนไหวจะต้องเป็นแบบหัวฝังแนบกับเครื่องหรือต้องติดตั้งฝาครอบ
2.ระบบส่งกำลังหรือระบบปรับความเร็ว จะต้องมีฝาครอบหรือการล้อมพื้นที่เอาไว้

(การใช้เครื่องจักรที่ประยุกต์ใช้ตามมาตรฐาน)
มาตรา27 ห้ามผู้ประกอบการใช้งานเครื่องจักรใดๆที่ระบุในกฎหมายตารางที่2 และเครื่องจักรใดๆที่ระบุในคำสั่งที่13 หัวข้อที่3ทุกลำดับ หากไม่ติดตั้งระบบความปลอดภัยหรือดำเนินมาตรฐานที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการกำหนดในกฎหมายมาตรา42

(การดูแลรักษาระบบความปลอดภัยต่างๆ)
มาตรา28 ผู้ประกอบการมีหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบความปลอดภัย, ฝาปิดครอบ, ที่ล้อมเขตต่างๆ (ต่อไปเรียก ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัย) ตามที่กฎหมายกำหนดให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม

มาตรา29 พนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัยดังต่อไปนี้
1)ไม่ถอดอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยออก หรือไม่ทำให้ระบบฯเกิดความเสียหาย
2)เมื่อมีการถอดอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยออกชั่วคราวหรือมีความจำเป็นต้องปิดการทำงานระบบฯ ให้แจ้งขออนุญาตการดำเนินการจากผู้ประกอบการล่วงหน้า
3)เมื่อได้รับอนุญาตตามหัวข้อข้างต้นและดำเนินการถอดอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยหรือปิดการทำงานระบบฯแล้ว ให้รีบแก้ไขระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพเดิมทันทีเมื่อหมดความจำเป็นดังกล่าวแล้ว
4)เมื่อพบระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัยถูกถอดออกหรือไม่สามารถใช้การได้ ให้รีบแจ้งต่อผู้ประกอบการโดยเร็วที่สุด

บทที่ 4 การอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

(งานที่จำเป็นต้องมีการอบรมให้ความรู้เป็นพิเศษ)
มาตรา 36 งานเสี่ยงอันตรายหรืองานที่ใช้สารพิษตามที่กำหนดในกฎหมายกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ กฎมาตราที่ 59 หัวข้อ 3 จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. งานเปลี่ยนหินเจียรหรือทดสอบการทำงานเมื่อต้องเปลี่ยนหินเจียร
2- 37 (เว้น)

(การเก็บบันทึกการฝึกอบรมพิเศษ)
มาตรา 38 เมื่อดำเนินการอบรมพิเศษไปแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ผู้เข้ารับการอบรมพิเศษ, รายชื่อวิชา เป็นต้น และจะต้องจัดเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 3 ปี

บทที่ 9 ผู้บังคับบัญชา

(การรายงานอุบัติเหตุ)
มาตรา 96 ผู้ประกอบการจะต้องจัดส่งรายงานตามรูปแบบหมายเลข22 (รายงานอุบัติเหตุ) ต่อหัวหน้าสำนักตรวจสอบมาตรฐานแรงงานในทันที ในกรณีดังต่อไปนี้
1) เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในสถานที่ประกอบการหรืออาคารใกล้เคียงในบริเวณสถานประกอบการ  (1)ก (เว้น)  (2)ข อุบัติเหตุความเสียหายที่เครื่องหมุนเหวี่ยง, หินเจียรหินขัดหรือเครื่องอื่นใดที่หมุนเหวี่ยงด้วยความเร็ว  (3)-(4) (เว้น) 2-10 (เว้น)

ส่วนที่ 2 มาตรฐานความปลอดภัย

บทที่ 1 การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร

วรรค 1 มาตรฐานทั่วไป

(ป้องกันอันตรายจากมอเตอร์, แกนเพลาหมุน เป็นต้น)
มาตร 101 ผู้ประกอบการจะต้องติดตั้งฝาครอบ, รั้วล้อม, ปลอกแขน, ทางข้ามต่างๆ ไว้ที่บริเวณที่มีความเสี่ยงอันตรายต่อพนักงาน เช่น มอเตอร์เครื่องจักร, แกนเพลาหมุน, เฟืองล้อ, พูลเล่ย์, สายพาน เป็นต้น
2. ผู้ประกอบการจะต้องใช้วัสดุประเภทหัวฝังหรือติดตั้งฝาครอบสำหรับตัวบังคับหยุดในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แกนเพลาหมุน, ฟันเฟือง, พูลเลย์, ล้อเจียร เป็นต้น
3. ผู้ประกอบการห้ามใช้ตัวสต๊อปเปอร์ที่ยื่นออกมาในข้อต่อสายพาน
4-5 (เว้น)

(ป้องกันอันตรายจากการกระเด็นวัสดุ เช่น วัสดุเจียร เป็นต้น)
มาตรา 105 กรณีที่อาจมีวัสดุจากกระบวนการกระเด็นออกมา เช่น วัสดุในกระบวนการตัดหรือทำลายแล้วกระเด็นออกมาทำให้เกิดอันตรายต่อพนักงานได้ ผู้ประกอบการจะต้องติดตั้งฝาครอบหรือล้อมรั้วที่เครื่องจักรดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากการติดตั้งฝาครอบหรือล้อมรั้วแล้วทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานอาจละเว้นการติดตั้งแล้วให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยในการปฏิบัติงานแทน
2. พนักงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยเมื่อได้รับสั่งให้สวมใส่อุปกรณ์นิรภัยตามกรณีละเว้นในข้อข้างต้น

(ป้องกันอันตรายจากเศษขี้กลึงกระเด็น)
มาตรา 106 ผู้ประกอบการจะต้องจัดหาฝาครอบหรือที่ล้อมเขตเครื่องจักรที่มีเศษขี้กลึงที่กระเด็นออกมาได้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับพนักงานจากเศษขี้กลึงกระเด็น อย่างไรก็ตาม หากการติดตั้งฝาครอบหรือล้อมรั้วแล้วทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานอาจละเว้นการติดตั้งแล้วให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยในการปฏิบัติงานแทน
2. พนักงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยเมื่อได้รับสั่งให้สวมใส่อุปกรณ์นิรภัยตามกรณีละเว้นในข้อข้างต้น

(สวมหมวกป้องกันภัย)
มาตรา110 ผู้ประกอบการจะต้องให้พนักงานสวมใส่หมวกนิรภัยหรือชุดพนักงานที่เหมาะสม ในระหว่างที่ปฏิบัติงานแล้วอาจจะเกิดปัญหาผมหรือเสื้อของพนักงานถูกเครื่องจักรที่กำหลังขับเคลื่อนหนีบได้
2. พนักงานจะต้องสวมอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อมีคำสั่งให้สวมหมวกนิรภัยหรือชุดยูนิฟอร์มตามข้อก่อนหน้า

(ห้ามใช้ถุงมือ)
มาตรา111 ผู้ประกอบการจะต้องห้ามให้พนักงานสวมใส่ถุงมือ เมื่อต้องปฏิบัติงานที่มีโอกาสจะถูกหนีบมือในระหว่างปฎิบัติงานตอนที่เข้าใกล้มีดตัดที่หมุนเคลื่อนที่ เช่นเครื่องเจาะ, เครื่องปาดผิว เป็นต้น
2. พนักงานจะไม่สวมใส่ถุงมือในการปฏิบัติงานที่ห้ามใส่ถุงมือปฏิบัติงานในกรณีที่ระบุในหัวข้อข้างต้นนี้

วรรค 2 เครื่องจักรวิศวกรรม

(ฝาครอบหินเจียร)
มาตรา 117 ผู้ประกอบการจะต้องติดตั้งฝาครอบที่หินเจียรที่ขับเคลื่อนเมื่อเห็นว่าอาจเกิดอันตรายต่อพนักงานได้ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดนี้อาจละเว้นในกรณีที่หินเจียรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า 50 มม.

(การทดลองหินเจียร)
มาตรา 118 ผู้ประกอบการจะต้องทดลองการใช้หินเจียรโดยทดลอง1 นาทีเป็นอย่างน้อยเมื่อเริ่มปฏิบัติงานและ3 นาทีเป็นอย่างน้อยเมื่อมีการเปลี่ยนหินเจียรใหม่

(ข้อห้ามใช้เมื่อความเร็วรอบหินเจียรที่ใช้สูงเกินกว่าความเร็วรอบสูงสุด)
มาตรา 119 ผู้ประกอบการจะต้องไม่ใช้ความเร็วรอบหินเจียรที่ใช้เกินกว่าความเร็วสูงสุดที่กำหนด

(ข้อห้ามใช้งานด้านข้างหินเจียร)
มาตรา120 ผู้ประกอบการจะต้องไม่ใช้ด้านข้างหินเจียรในการปฏิบัติงานนอกเหนือหินเจียรที่ใช้สำหรับด้านข้างโดยเฉพาะ

บทที่4 การป้องกันการระเบิดหรือเพลิงไหม้

วรรค4 การจัดการเพลิงไหม้

(งานการเชื่อมต่างๆในสถานที่ที่ลมหมุนเวียนไม่เพียงพอ)
มาตรา286 ผู้ประกอบการจะต้องไม่ใช้อ็อกซิเจนในการเวียนอากาศหรือระบายอากาศในสถานที่ที่ลมพัดผ่านหรือการระบายอากาศไม่เพียงพอ เมื่อปฏิบัติงานที่ใช้ไฟเช่นงานเชื่อม, งานเชื่อมตัด, การอุ่นเผาโลหะ หรืองานที่อาจจะทำให้เกิดประกายไฟ เช่นการใช้สิ่วสกัด, การขัดแห้งด้วยหินเจียร
2. พนักงานจะต้องไม่ใช้อ็อกซิเจนในการเวียนอากาศหรือระบายอากาศในกรณีที่ระบุไว้ในข้อข้างต้น

ส่วนที่3 มาตรฐานอาชีวอนามัย

บทที่1 สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นอันตราย

(การกำจัดสาเหตุแห่งอันตราย)
มาตรา576 ผู้ประกอบการจะต้องกำหนดมาตรการที่จำเป็นต่อการใช้งานวัสดุทดแทน หรือการปรับปรุงเครื่องจักรและวิธีการทำงาน เพื่อกำจัดสาเหตุแห่งอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงานที่อันตรายจากการใช้สารเคมีอันตราย, มีก๊าซ,ไอน้ำหรือฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย, มีลำแสงที่อันตรายหรือมีคลื่นสัญญาณอัลตร้าโซนิค, มีเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือน และมลภาวะจากเชื้อโรค

(การควบคุมการฟุ้งกระจายของก๊าซต่างๆ)
มาตรา577 ผู้ประกอบการจะต้องกำหนดมาตรการที่จำเป็นเช่นอุปกรณ์ปิดกั้นแหล่งการกระจายของก๊าซ,ระบบระบายอากาศเฉพาะจุดหรือระบบหมุนเวียนอากาศโดยรวมในสถานที่ปฏิบัติงานภายในอาคารที่มีก๊าซ,ไอน้ำหรือฝุ่นฟุ้งกระจาย เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซ,ไอน้ำหรือฝุ่นในอากาศมีความเข้มข้นสูงถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

บทที่2 อุปกรณ์นิรภัยต่างๆ

(อุปกรณ์นิรภัยต่างๆ สำหรับการหายใจ)
มาตรา 593 ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะสม เช่น ชุดนิรภัย, แว่นตานิรภัย, อุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ สำหรับการหายใจให้กับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัด, งานที่ใช้วัตถุอันตรายหรือวัสดุที่มีความอุณหภูมิต่ำหรือวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงมากจำนวนมาก งานที่ต้องสัมผัสกับแสงรังสีที่อันตราย, งานในสถานที่ที่เสี่ยงอันตรายซึ่งมีก๊าซ, ไอน้ำหรือฝุ่นฟุ้งกระจาย, งานที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะที่อาจจะทำให้ล้มป่วยได้หรืองานที่เสี่ยงอันตรายอื่นๆ

(อุปกรณ์นิรภัยสำหรับป้องกันมลภาวะทางเสียง)
มาตรา 595 ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมที่อุดหูและอุปกรณ์นิรภัยต่างๆ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีมลภาวะทางเสียงหรือมีเสียงดังหนวกหู
2. เมื่อมีคำสั่งให้ใช้ที่อุดหูหรืออุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อข้างต้น ผู้ประกอบการจะต้องติดป้ายชี้บ่งเรื่องข้อบังคับการใช้อุปกรณ์นิรภัยในสถานที่มองเห็นได้ง่ายทันที เพื่อให้พนักงานเข้าใจได้ง่ายระหว่างปฏิบัติงาน

(หน้าที่การใช้งานของพนักงาน)
มาตรา597 พนักงานผู้มีหน้าที่ตามข้อกำหนดตั้งแต่มาตรา 593 จนถึงมาตรา 595 จะต้องใช้อุปกรณ์นิรภัยที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้ประกอบการให้สวมใส่อุปกรณ์นิรภัยที่จำเป็นในหน้างานที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดการอบรมพิเศษด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (เว้น) (ประกาศกระทรวงแรงงานหมายเลข92 วันที่ 30 กันยายน ปีโชวะ 47 (ค.ศ.1972))

(การอบรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น การเปลี่ยนหินเจียร)
มาตรา 1 ข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ต่อไปเรียกว่า ข้อกำหนดความปลอดภัยฯ)กฎหมายแรงงาน,ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวกับงานการทดสอบการเดินเครื่องเมื่อมีการเปลี่ยนหินเจียรสำหรับเจียรเครื่องจักรที่ระบุในมาตรา 36 ลำดับที่ 1 (กฎหมายลำดับที่ 57 ปีค.ศ. 1974 ต่อไปเรียกว่า กฎหมายฯ) การอบรมพิเศษในหัวข้อที่ 3 ในมาตรา 59 (ต่อไปเรียกว่า การอบรมพิเศษฯ) จะดำเนินการการอบรมวิชาการและการอบรมฝึกทักษะ
2. การอบรมวิชาการตามที่ระบุให้ข้างต้นตามตารางต่อไปนี้ให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ระบุด้านบนตาราง ตามขอบเขตที่ระบุในแถวกลาง และจะต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่ระบุในแถวล่างในตารางเดียวกัน

หัวข้อ ขอบเขต เวลา
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแท่นเจียรสำหรับงานเจียรเครื่องจักร หินเจียรสำหรับเจียรเครื่องจักรและอุปกรณ์การติดตั้ง วิธีการติดตั้งหินเจียรสำหรับเจียรเครื่องจักรและความรู้เกี่ยวกับวิธีการทดสอบเดินเครื่อง
ประเภทแท่นเจียรสำหรับเครื่องจักร, โครงสร้างและวิธีการใช้งาน ประเภทหินเจียรสำหรับการเจียรด้วยเครื่องจักร, โครงสร้าง, การแสดงผล,ระดับความปลอดภัยและวิธีการใช้งาน, อุปกรณ์ติดตั้ง, ที่คลุม, อุปกรณ์นิรภัย, น้ำยาขัด
4 ชั่วโมง
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งหินเจียรสำหรับเจียรเครื่องจักรและวิธีการทดสอบเดินเครื่อง ตรวจสอบความสอดคล้องกันของแท่นเจียรสำหรับเจียรเครื่องจักรกับหินเจียรสำหรับเจียรเครื่องจักร
ตรวจสอบลักษณะภายนอกหินเจียรสำหรับเจียรเครื่องจักรและวิธีการขันยึดเครื่องมือเคาะทดสอบเสียงและแรงการขันยึด วิธีถ่วงสมดุล วิธีทดสอบเดินเครื่อง
2 ชั่วโมง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย, คำสั่งและหัวข้อที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1 ชั่วโมง

3. การอบรมฝึกทักษะในหัวข้อที่ 1 เรื่องเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งหินเจียรสำหรับเจียรเครื่องจักรและการทดสอบเดินเครื่องจะต้องฝึกอบรมขั้นต่ำ 3 ชั่วโมงขึ้นไป

มาตรา2 ในบรรดางานที่ระบุในข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตรา 36 ลำดับที่ 1 เรื่องการอบรมพิเศษเกี่ยวกับงานการเปลี่ยนหินเจียรแบบอิสระหรือการทดสอบเดินเครื่องขณะเปลี่ยนหินเจียร จะต้องดำเนินการอบรมวิชาการและการอบรมฝึกทักษะ
2. การอบรมวิชาการตามที่ระบุให้ข้างต้นตามตารางต่อไปนี้ให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ระบุด้านบนตาราง ตามขอบเขตที่ระบุในแถวกลาง และจะต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่ระบุในแถวล่างในตารางเดียวกัน

หัวข้อ ขอบเขต เวลา
ความรู้เกี่ยวกับแท่นเจียรแบบการเจียรอิสระ, หินเจียรอิสระและอุปกรณ์ติดตั้ง ประเภทแท่นเจียรแบบการเจียรอิสระ, โครงสร้างและวิธีการใช้งาน
ประเภทหินเจียรสำหรับการเจียรแบบการเจียรอิสระ, โครงสร้าง,ป้ายบ่งชี้,ระดับความปลอดภัยและวิธีการใช้งาน, อุปกรณ์ติดตั้ง, ฝาครอบ, อุปกรณ์ป้องกัน
2 ชั่วโมง
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งหินเจียรสำหรับการเจียรอิสระและวิธีการทดสอบเดินเครื่อง ตรวจสอบความสอดคล้องกันของแท่นเจียรสำหรับเจียรอิสระกับหินเจียรสำหรับเจียรอิสระ
การตรวจสอบลักษณะภายนอกหินเจียรสำหรับการเจียรอิสระและวิธีการขันยึดเครื่องมือติดตั้งตัวเคาะทดสอบเสียงและแรงการขันยึด วิธีถ่วงสมดุล วิธีทดสอบเดินเครื่อง
1 ชั่วโมง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย, คำสั่งและหัวข้อที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1 ชั่วโมง

3. การอบรมฝึกทักษะในหัวข้อที่ 1 เรื่องเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งหินเจียรแบบอิสระและการทดสอบเดินเครื่องจะต้องดำเนินการขั้นต่ำ 2 ชั่วโมงขึ้นไป

กฎโครงสร้างแท่นเจียรต่างๆ (เว้น) (ประกาศกระทรวงแรงงาน หมายเลข8 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 1971)

บทที่1 แท่นเจียร

(หินเจียร)
มาตรา1 หินเจียรที่ติดตั้งที่แท่นเจียรจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตั้งแต่มาตรา7 จนถึงมาตรา14

(วิธีการติดตั้งหินเจียร เป็นต้น)
มาตรา2 กรณีที่ติดตั้งหินเจียรเข้าที่แท่นเจียรจะต้องใช้หน้าแปลนที่เป็นไปตามข้อกำหนดตั้งแต่มาตรา 7 จนถึงมาตรา 14 อย่างไรก็ตามอาจละเว้นในกรณีที่ใช้อุปกรณ์ติดตั้งที่ระบุในด้านล่างของตารางต่อไปนี้ ตามประเภทหินเจียรที่ระบุอยู่ด้านบนของตารางเดียวกัน
2. หน้าแปลนฝั่งสำหรับยึดคงที่ จะต้องยึดติดอยู่กับแกนหินเจียรด้วยวิธีการใช้กุญแจหรือสกรูหรือการฝังเข้าหรืออัดเป็นชิ้นเดียวกัน
3. น็อตขันยึดแกนหินเจียรจะต้องเป็นแบบที่ยึดปิดสนิท
4. กรณีที่ติดตั้งหินเจียรไว้ที่แท่นเจียรโดยใช้จานเซฟตี้สำหรับหินเจียรแนวราบ จะต้องใช้ฉลากที่ทำจากยาง

ประเภทหินเจียร อุปกรณ์ยึดติด
หินเจียรทรงวงแหวนและหินเจียรแบบแผ่นดิสก์ แผ่นฐาน
หินเจียรแบบมีน็อต เช่น หินเจียรทรงถ้วยแบบมีน็อต หรือทรงเปลือกหอยแบบมีน็อต เป็นต้น อุปกรณ์ติดตั้งแบบมีน็อต
หินเจียรเซกเมนต์(segment) อุปกรณ์ติดตั้งเซกเมนต์(segment)
หินเจียรแบบมีเพลา หัวจับเครื่องกลึง(Chuck)
หินเจียรแนวราบที่ติดตั้งที่แกนเจียรด้านในแท่นเจียรด้านในแบบเจียรละเอียด น็อตหรืออุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

(ฝาครอบ)
มาตรา3 แท่นเจียร (ยกเว้นแท่นเจียรด้านใน) จะต้องมีฝาครอบหินเจียรที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุในบทที่3

(แท่นวางงาน)
มาตรา5 แท่นเจียรแบบตั้งโต๊ะหรือแบบตั้งพื้นจะต้องมีแท่นวางงานที่สามารถปรับตั้งค่าระยะห่างกับหินเจียรได้ไม่เกิน 3 มม.

บทที่2 หินเจียรต่างๆ

(ความเร็วรอบสูงสุดที่ใช้)
มาตรา7 หินเจียรจะต้องกำหนดความเร็วรอบสูงสุดที่ใช้ตามข้อกำหนดมาตรา9 และมาตราต่อไปนี้

(ความเร็วรอบสูงสุดที่ใช้ในหินเจียรแนวราบ)
มาตรา 8 ในบรรดาหินเจียรทั้งหมด ความเร็วรอบสูงสุดที่ใช้ในหินเจียรแนวราบ, หินเจียรอ็อฟเซ็ท (จากนี้หมายถึง รวมถึงหินเจียรแบบยืดหยุ่น ยกเว้นมาตรา13) และหินเจียรสำหรับตัด จะต้องเป็นหินที่ผ่านการทดสอบการหมุนทำลายด้วยหินเจียรโมเด็ลที่ทำจากตัวประสานที่จำเป็นในการผลิตหินเจียรดังกล่าว
2. (เว้น)
3. การทดสอบการหมุนทำลายที่ระบุในบทที่1 จะต้องดำเนินการโดยใช้หินเจียรโมเด็ล3ขึ้นไป และกำหนดให้ค่าความเร็วการหมุนทำลายแต่ละครั้งที่ต่ำที่สุดจากจำนวนทั้งหมดที่ทดสอบเป็นค่าความเร็วรอบการทำลายหินเจียรโมเด็ลดังกล่าว
4. (เว้น)
5. ค่าความเร็วรอบสูงสุดที่ใช้ของหินเจียรอื่นๆนอกเหนือจากหินเจียรที่ระบุในหัวข้อข้างต้นตามหินเจียรหัวข้อ 1 จะต้องต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของค่าความเร็วรอบการหมุนทำลายตามหัวข้อ3 (สำหรับของที่ใช้ความเร็วปกติ กรณีที่เกินค่าความเร็วรอบปกติที่ใช้งานที่ระบุในตาราง9.2, ให้ค่าในตารางที่กำหนดเป็นค่าสูงสุดที่ใช้)

ตาราง9-2 ข้อจำกัดความเร็วรอบในการใช้ทั่วไปในหินเจียร (หน่วย: m/s)

ประเภทหินเจียร ขีดจำกัดความเร็วรอบหินเจียรที่ใช้ปกติ
หินเจียรที่มีตัวประสานเป็นสารอนินทรีย์ หินเจียรที่มีตัวประสานเป็นสารอินทรีย์
แนวราบ หินเจียรแบบไม่เสริมความแข็งแรง หินเจียรสำหรับใช้ทั่วไป 33 50
หินเจียรสำหรับการเจียรงานหนักมาก 63
หินเจียรสำหรับการเจียรเกลียวและเจียรร่อง 63 63
หินเจียรสำหรับเจียรเพลาลูกเบี้ยวกับเพลาข้อเหวี่ยง 45 50
หินเจียรแบบมีเสริมความแข็งแรง เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า100 มม และความหนาน้อยกว่า25 มม 80
เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า100 มม แต่น้อยกว่า205 มม และความหนาน้อยกว่า13 มม 72
หินเจียรขนาดอื่นๆ 50
ทรงเรียวด้านเดียว, ทรงเรียวสองด้าน, ทรงยุบฝั่งเดียว(Type 5), ทรงยุบสองฝั่ง(Type 7) , ทรงเซฟตี้, ทรงจานรอง,ทรงจานรองแบบฟันเลื่อย 33 50
แบบประกบ (Dovetail) หินเจียรสำหรับใช้ทั่วไป 33 50
หินเจียรสำหรับเจียรเกลียวและสำหรับเจียรร่อง 63 63
ทรงมีระบาย หินเจียรสำหรับใช้ทั่วไป 33 50
หินเจียรสำหรับการเจียรเพลาลูกเบี้ยวกับเพลาข้อเหวี่ยง 45 50
ทรงวงแหวนและเซกเมนต์สำหรับทรงวงแหวน 30 35
ทรงถ้วยแบบตรงและทรงถ้วยแบบเรียว 30 40
ทรงดิสก์และเซกเม้นต์สำหรับทรงดิสก์ 33 45
แบบอ็อฟเซ็ท (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า230 มม ความหนาน้ยกว่ากว่า10 มม) หินเจียรแบบไม่เสริมความแข็งแรง 57
หินเจียรแบบมีเสริมความแข็งแรง 72
การตัด หินเจียรแบบไม่เสริมความแข็งแรง 63
หินเจียรแบบมีเสริมความแข็งแรง 80

(การทดสอบการหมุน)
มาตรา10 หินเจียรที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า100 มม.ทุกล็อตจะต้องผ่านการทดสอบการหมุนด้วยความเร็ว1.5 ที่ความเร็วรอบสูงสุดที่ใช้ในหินเจียรดังกล่าว
2. กรณีหินเจียรที่มีจำนวน(ในกรณีที่ไม่ถึง5 คือ5) มากกว่า10%ของจำนวนผลิตภัณฑ์หินเจียรในหัวข้อข้างต้น (ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่ผิดปกติ หมายถึงรวมในหัวข้อจากนี้ต่อไป) ได้ทำการทดสอบการหมุนตามรายละเอีดย่อหน้าเดียวกันนี้แล้ว และไม่มีงานผิดปกติเกิดขึ้นในจำนวนหินเจียรทั้งหมดที่ทดสอบจะกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ล็อตนั้นผ่านการทดสอบ
3. กรณีที่ทดสอบการหมุนผลิตภัณฑ์หินเจียรทั้งหมดที่ระบุในข้อ1ในย่อหน้าเดียวกันนี้แล้ว มีอัตราของเสียต่ำกว่า5% กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่พบความผิดปกติผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ

(ขนาดของหินเจียร เป็นต้น)
มาตรา14 ขนาดของหินเจียรจะต้องมีค่าตามช่องด้านล่างในตาราง9.3 โดยแบ่งกลุ่มความเร็วรอบสูงสุดที่ใช้งานของหินเจียรที่ระบุในช่องด้านบนของตารางและสอดคล้องกับชนิดของหินเจียรที่ระบุในช่องกลางของตารางเดียวกัน
2. หินเจียรจะต้องเป็นประเภทที่ระบุอยู่ในช่องกลางในตารางเดียวกัน สอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มความเร็วรอบสูงสุดที่ใช้งานที่ระบุอยู่ในช่องด้านบนของตารางให้หัวข้อข้างต้น

ตาราง9-3 ข้อจำกัดขนาดแยกตามความเร็วรอบตามมาตรฐานโครงสร้างเครื่องเจียร (บทที่14) (หน่วย: มม.)

การแบ่งความเร็วรอบ
สูงสุดของหินเจียร
(หน่วย:m/s)
ประเภทหินเจียร ขนาด (หน่วย:มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก (D) ความหนา (T) เส้นผ่านศูนย์กลางรู (H) เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนเว้า (P) ความหนาบริเวณส่วนประกอบ (E) เส้นผ่านศูนย์กลางแนวขนานบริเวณส่วนประกอบ (JหรือK) ความหนาฉนวน (W)
ความเร็วรอบปกติ ทุกประเภท หินเจียรสำหรับตัด ต่ำกว่า1,500   ต่ำกว่า0.7D สูงกว่า 1.02Df+4 หินเจียรทรงถ้วยแบบตรงและหินเจียรทรงถ้วยแบบTaperจะเป็น T/4 ขึ้นไป หินเจียรทรงยุบฝั่งเดียว (Type 5), หินเจียรทรงยุบสองฝั่ง (Type 7), หินเจียรทรงจานและหินเจียรทรงจานแบบฟันเลื่อยจะเป็น T/2ขึ้นไป สูงกว่า Df + 2R ต่ำกว่า E
ความเร็วนอกเหนือจากความเร็วปกติ ต่ำกว่า 45m/s หินเจียรแนวราบ, หินเจียรทรงเตเปอร์เดี่ยว, หินเจียรทรงเตเปอร์คู่, หินเจียรทรงยุบฝั่งเดียว(Type 5), หินเจียรทรงยุบสองฝั่ง(Type 7) , หินเจียรทรงเซฟตี้, หินเจียรแบบประกบหางนกและหินเจียรแบบมีระบาย ต่ำกว่า 1,065 มากกว่าD/75 ต่ำกว่า 610 ต่ำกว่า 0.6D สูงกว่า 1.02Df+4 มากกว่า 2/3Tขึ้นไป สูงกว่า Df + 2R  
สูงกว่า 45m/s ต่ำกว่า 60m/s หินเจียรแนวราบ, หินเจียรทรงเตเปอร์เดี่ยว, หินเจียรทรงเรียวคู่, หินเจียรทรงยุบฝั่งเดียว(Type 5), หินเจียรทรงยุบสองฝั่ง(Type 7) , หินเจียรทรงเซฟตี้, หินเจียรแบบประกบ, หินเจียรแบบมีระบายและหินเจียรอ็อฟเซ็ท ต่ำกว่า1,065 มากกว่าD/50 ต่ำกว่า305 ต่ำกว่า0.5D สูงกว่า 1.02Df+4 มากกว่า2/3Tขึ้นไป สูงกว่า Df + 2R  
สูงกว่า60m/s ต่ำกว่า80m/s หินเจียรแนวราบ, หินเจียรแบบประกบ(Dovetail), หินเจียรออฟเซ็ทและหินเจียรตัด ต่ำกว่า1500 สำหรับหินเจียรตัดและต่ำกว่า760 สำหรับหินเจียรอื่นๆ มากกว่าD/50 ต่ำกว่า152 ต่ำกว่า0.33D     สูงกว่า Df + 2R  
สูงกว่า80m/s ต่ำกว่า100m/s หินเจียรแนวราบ, หินเจียรแบบประกบ(Dovetail), หินเจียรออฟเซ็ทและหินเจียรตัด ต่ำกว่า1500 สำหรับหินเจียรตัดและต่ำกว่า760 สำหรับหินเจียรอื่นๆ มากกว่าD/50 ต่ำกว่า80 ต่ำกว่า0.2D     สูงกว่า Df + 2R  

(ขนาดของหินเจียร เป็นต้น)
มาตรา14 ขนาดของหินเจียรจะต้องมีค่าตามช่องด้านล่างในตาราง9.3 โดยแบ่งกลุ่มความเร็วรอบสูงสุดที่ใช้งานของหินเจียรที่ระบุในช่องด้านบนของตารางและสอดคล้องกับชนิดของหินเจียรที่ระบุในช่องกลางของตารางเดียวกัน
2. หินเจียรจะต้องเป็นประเภทที่ระบุอยู่ในช่องกลางในตารางเดียวกัน สอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มความเร็วรอบสูงสุดที่ใช้งานที่ระบุอยู่ในช่องด้านบนของตารางให้หัวข้อข้างต้น

(ปัจจัยสำคัญของหน้าแปลน)
มาตรา15 หน้าแปลนจะต้องใช้วัตถุดิบที่มีความเหนียวและแข็งแรงเหมาะกับวัสดุเหล็กหล่อตามข้อกำหนดประเภท2ในมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่นG5501:1956 (เหล็กหล่อเทา) และต้องเป็นวัสดุที่ไม่เสียรูป
2. เส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าแปลน (ยกเว้นจานที่กำหนดในหัวข้อ1 มาตรา19) และความกว้างหน้าสัมผัสจะต้องเป็นค่าเดียวกันทั้งฝั่งที่ยึด(Fixed)และฝั่งเคลื่อนที่ได้(Moved)

บทที่3 ฝาครอบหินเจียร

(การปรับช่องว่างระหว่างหินเจียร)
มาตรา28 ฝาครอบที่ใช้กับแท่นเจียรที่ตั้งบนพื้นหรือแท่นเจียรแบบตั้งโต๊ะ จะต้องเป็นแบบที่สามารถปรับตั้งระยะระหว่างฝาครอบกับพื้นที่รอบหินเจียรที่อยู่ในบริเวณที่จำเป็นต้องขัดเจียรได้ไม่เกิน10 มม. ตามกฎหมายอื่นๆในการติดตั้งลิ้นปรับตั้ง

บทที่4 บทเบ็ดเตล็ด

(ป้ายบ่งชี้)
มาตร49 แท่นเจียรจะต้องมีข้อความต่อไปนี้ติดแสดงอยู่ในบริเวณที่มองเห็นได้ง่าย
 1) ชื่อผู้ผลิต
 2) เดือนและปีที่ผลิต
 3) แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน
 4) ความเร็วการหมุนแบบไม่มีโหลด
 5) เส้นผ่านศูนย์กลาง, ความหนาและขนาดรูของหินเจียรที่สามารถใช้งานได้
 6) ทิศการหมุนของหินเจียร

2. หินเจียรจะต้องมีข้อมูลชื่อบริษัทผู้ผลิต, ประเภทตัวประสานและความเร็วรอบสูงสุดที่ใช้แสดงอยู่
3.หินเจียรที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า75 มม.สามารถแสดงแยกตามหน่วยการบรรจุขนาดที่เล็กที่สุด โดยละเว้นจากข้อกำหนดข้างต้นได้
4. ฝาครอบจะต้องเป็นแบบที่แสดงความเร็วรอบหินเจียรสูงสุดที่ใช้ได้, ความหนาและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

(ข้อยกเว้นการใช้งาน)
มาตรา30 ประกาศฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับหินเจียรและฝาครอบที่ระบุต่อไปนี้
1. หินเจียรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า50 มม.
2. ฝาครอบสำหรับหินเจียรข้างต้น