MSDS

MSDS(Material Safety Data Sheet)ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า เอกสารข้อมูลสารเคมี หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัดและการจัดการอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

MSDS ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

บริษัท คุเระ โทอิชิ มีการเปิดเผยข้อมูลMSDS ที่ถูกใช้ในงานขัดงานเจียรไนทั่วไป เช่น หินเจียรทั่วไป,หินเจียรแบบมีแกน,เดรสเซอร์ เป็นต้น ไว้บนหน้าเว็บไซต์

การดูMSDS

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์ กรุณาติดต่อสอบถามจากสำนักงานขายสาขาใกล้เคียง